BIP
Żłobek czynny
pon.-pt. 06:30 - 16:30

Nabór

 

Żłobek Miejski nr 4 "Wisienka" ul. Wiśniowa 8 jest jednostką budżetową utworzona przez Prezydenta miasta  Zielona Góra: uchwała nr XVIII. 146.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011- ustalenie statutu  Żłobka Miejskiego nr 4; żłobek jest instytucją powszechnej dostępności.

Pobyt dzieci w żłobku jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra: uchwała Nr XVIII.144.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.  w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.

     REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

      na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie:                                                                                                                                                                                                       www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,  na tej stronie dostępny jest informator o żłobkach publicznych, informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.                                                                                                                                                                                                                                              Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajduje się na w/w stronie www. oraz w zakładce "NABÓR" na głównej stronie żłobka - podświetlone na żółto. 

I. Informacje ogólne

.1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2020-2019 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2021 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).
4. Odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 

II. Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełnić  na dwa sposoby:

1) elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

2) w formie papierowej

  formularze dostępne w żłobkach publicznych oraz na stronie internetowej Miasta Zielona: www.zielona-gora.pl w zakładce Nauka  i Oświata. Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2021-2022.

1. 10.02.2021 r. – 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku

2. 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka

3. 06.04.2021 r. - 09.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnych.

4. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników I etapu rekrutacji do żłobków
- lista zakwalifikowanych,
- lista niezakwalifikowanych.
5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2021, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

2. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01marca do 31 marca 2021 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

III. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Kryteria zasadnicze:

Lp. Kryterium: Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnianie kryterium: TAK/NIE/ODMAWIAM

1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy/ uczących się/studiujących w trybie dziennym.:

- Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekunaprawnego, zaświadczenie ze szkoły/ uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie dziennym:

a) Jeden z rodziców

b) Oboje rodziców

2. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.:

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3. Niepełnosprawność dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą:

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

5. Wielodzietność rodziny dziecka Oświadczenie rodzica

6. Dziecko mające rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2021 r.)

- Oświadczenie rodzica

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

7. Dziecko rodziców /opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będącej pod opieką MOPS

a) Decyzja MOPS potwierdzająca trudną sytuację socjalno-bytową rodziny

2. Kryteria różnicujące

1. Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

2. Lokalizacja Żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/pobierania nauki w trybie dziennym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka

-  Oświadczenie rodzica:

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

3, Zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci

- Oświadczenie rodzica

3. Preferencja 1

    Preferencja 2

     Preferencja 3

Ważne pojęcia !

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Uwaga !

Dokumenty załączane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Oświadczenia znajdują się w zakładce - DOKUMENTY i poniżej w : druki do pobrania

IV. Uwagi końcowe:

1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka w terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. – podpisywanie umów.

 UWAGI DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI 

Rodzice dzieci zapisanych dostarczają w pierwszym dniu pobytu:

 • Zaświadczenie / oświadczenie, że Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka - poświadcza swoim podpisem rodzic/ opiekun dziecka,
 • Książeczkę Zdrowia Dziecka (do wglądu dla lekarza żłobka)
 • Upoważnienie
 • Karta informacyjna o dziecku

Z rzeczy osobistych Dziecka należy przynieść: 

 • Obuwie - jeśli Dziecko chodzi - zapinane na napy (bez sznurowadeł ze względów bezpieczeństwa),
 • Pidżamkę oznakowaną,
 • Codziennie pieluchy jednorazowe - jeśli Dziecko się moczy (podpisane mazakiem lub długopisem) .
 • Chusteczki higieniczne 100-tki jeden raz w miesiącu.
 • Chusteczki nawilżające
 • Poduszka typu "Jaś"
 • Środki do pielęgnacji - krem

 

 

Porady dla rodziców

Chcesz być lepszym rodzicem dla swego dziecka? Zobacz!

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.