BIP
Żłobek czynny
pon.-pt. 06:30 - 16:30

Nabór

 

Żłobek Miejski nr 4 "Wisienka" ul. Wiśniowa 8 jest jednostką budżetową utworzona przez Prezydenta miasta  Zielona Góra: uchwała nr XVIII. 146.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2011- ustalenie statutu  Żłobka Miejskiego nr 4; żłobek jest instytucją powszechnej dostępności.

Pobyt dzieci w żłobku jest odpłatny zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra: uchwała Nr XVIII.144.2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.  w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.

     REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

      na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2020 na stronie:                                                                                                                                                                                                       www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,  na tej stronie dostępny jest informator o żłobkach publicznych, informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.                                                                                                                                                                                                                                              Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajduje się na w/w stronie www. oraz w zakładce "NABÓR" na głównej stronie żłobka - podświetlone na żółto. 

I. Informacje ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2019-2018-2017 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2019 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).

3. Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca.

4. Odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.

5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

II. Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełnić  na dwa sposoby:

1) elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

2) w formie papierowej

  formularze dostępne w żłobkach publicznych oraz na stronie internetowej Miasta Zielona: www.zielona-gora.pl w zakładce Nauka i Oświata. Wypełniony wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2019, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

2. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01 marca do 30 marca 2019 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

III. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Kryteria zasadnicze:

Lp. Kryterium: Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnianie kryterium: TAK/NIE/ODMAWIAM

1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy/ uczących się/studiujących w trybie dziennym.:

- Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekunaprawnego, zaświadczenie ze szkoły/ uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie dziennym:

a) Jeden z rodziców

b) Oboje rodziców

2. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.:

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3. Niepełnosprawność dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą:

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

5. Wielodzietność rodziny dziecka Oświadczenie rodzica

6. Dziecko mające rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2019r.)

- Oświadczenie rodzica

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

7. Dziecko rodziców /opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będącej pod opieką MOPS

a) Decyzja MOPS potwierdzająca trudną sytuację socjalno-bytową rodziny

2. Kryteria różnicujące

1. Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

2. Lokalizacja Żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/pobierania nauki w trybie dziennym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka

-  Oświadczenie rodzica:

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

3, Zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci

- Oświadczenie rodzica

3. Preferencja 1

    Preferencja 2

     Preferencja 3

Ważne pojęcia !

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Uwaga !

Dokumenty załączane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Oświadczenia znajdują się w zakładce - DOKUMENTY i poniżej w : druki do pobrania

IV. Uwagi końcowe:

1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka w terminie od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. – podpisywanie umów.

 UWAGI DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH W REKRUTACJI 

Rodzice dzieci zapisanych dostarczają w pierwszym dniu pobytu:

 • Zaświadczenie / oświadczenie, że Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka - poświadcza swoim podpisem rodzic/ opiekun dziecka,
 • Książeczkę Zdrowia Dziecka (do wglądu dla lekarza żłobka)
 • Upoważnienie
 • Karta informacyjna o dziecku

Z rzeczy osobistych Dziecka należy przynieść: 

 • Obuwie - jeśli Dziecko chodzi - zapinane na napy (bez sznurowadeł ze względów bezpieczeństwa),
 • Pidżamkę oznakowaną,
 • Codziennie pieluchy jednorazowe - jeśli Dziecko się moczy (podpisane mazakiem lub długopisem) .
 • Chusteczki higieniczne 100-tki jeden raz w miesiącu.
 • Chusteczki nawilżające
 • Poduszka typu "Jaś"
 • Środki do pielęgnacji - krem

 

 

Porady dla rodziców

Chcesz być lepszym rodzicem dla swego dziecka? Zobacz!

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.